Provozní řád LK Budka Kladno

Provozovatel:

Budka Kladno, z. s., J. Pecky 2932, 272 04  Kladno
zastupující: Mgr. Tereza Wyderka, předsedkyně spolku

Zázemí LK Budka Kladno (dále jen LK):

V Srbech č. p. 130, přímo na břehu Záplav (Turyňského rybíku). Dále jen zázemí.

Pobyt dětí venku:

4 až 7 hodin denně. Pobyt venku se reguluje pouze při výrazně nepříznivém počasí – silném větru, silném mrazu či intenzivním dešti.

Kapacita LK:

maximálně 16 dětí ve skupině ve věku 3-6 (7) let. Dva průvodci doprovázejí skupinu 5 a více dětí.

Provozní doba LK:

Pondělí až čtvrtek, 8.00 h – 16.00 h.
Školní rok bude zahájen 4. 9. 2017 a ukončen 29. 6. 2018.
Ve dnech státních svátků a některých prázdnin je provoz LK přerušen viz harmonogram roku.

Režimové požadavky:

Nástup na výchovně-vzdělávací aktivity je v časovém rozmezí 8.00 – 8.40.

 • Předávání dětí a adaptace – rodiče jsou povinni dovést dítě na zahradu zázemí osobně ho předat pověřené osobě (průvodce).
 • Odpolední předávání – 15.30 – 16.00. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem. V případě, že osoba odpovědná za vyzvednutí dítěte není uvedena v přihlášce dítěte, je zákonný zástupce povinen nahlásit tuto změnu telefonicky, nebo formou sms nejpoději do 15.30. Při vyzvedávání dítěte je rodič povinen oznámit pověřené osobě (průvodce), že si dítě přebírá.
 • Při vstupu dítěte do LK je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, který je možno domluvit s průvodci (přítomnost rodičů v době adaptační fáze je vítána a žádoucí, stejně jako pomoc rodičů v průběhu školního roku; vždy je však nutné dbát pokynů pedagogů).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Odhlašování dítěte se provádí na tel. č. +420 792 470 020 nejlépe den předem do 20.00 h, nejpozději do 7.45 h ráno daného dne. Náhrady za včas odhlášené dny je možné vybírat po osobní domluvě s pracovníkem Budka Kladno. Nelze si však jejich výběr u organizace Budka Kladno nárokovat. Jejich výběr je možný vždy pouze po dobu 1 následujícího měsíce.

Denní rytmus:

Viz Den s námi. Struktura režimu je pouze orientační, vždy klademe důraz na aktuální potřeby dětí a smysluplnost našeho konání.

Řízené činnosti, spontánní hra, pohybové aktivity:

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce průvodců s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem (1-2 x týdně v rámci skupinové práce předškoláků a v průběhu týdne v rámci individuálních intervencí).
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne.

V LK je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Pohybové aktivity jsou provozovány venku i v klubovně. Jedná se hlavně o volně-pohybovou aktivitu, pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti.

Vybavení dítěte do školky:

Viz Co s sebou a na sebe. Zákonný zástupce je povinen dítě na cestu obléct tak, aby oblečení odpovídalo momentálnímu počasí. Dítě nebude přijato k dennímu programu, pokud nebude mít přiměřené vybavení odpovídající klimatickým podmínkám.

Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do LK sladkosti (hlavně bonbony a žvýkačky), hračky, cennosti a nebezpečné předměty. Sladkosti lákají hmyz a mohou způsobovat nepříjemné situace mezi dětmi. O narozeninách a svátcích samozřejmě mohou děti něco sladkého přinést. Vlastní hračky odvádějí pozornost dítěte od společného programu. Nože, pilky a další nástroje budeme učit děti používat, budou součástí našeho vybavení.

Stravování a pitný režim:

Oběd a odpolední svačina bude probíhat v zázemí. Stravu zajišťují dětem rodiče. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příležitostně je příprava oběda, příp. svačiny součástí vzdělávacího programu. V takovém případě dbá průvodce na dobrou hygienickou úroveň.

Hygiena:

Děti jsou vedeny k získání základních hygienických návyků.

Zdravotní a psychický stav dítěte:

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LK.

Postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte:

Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají své dítě do školky zdravé. Žádáme rodiče, aby nechali své dítě doma, pokud u něj zpozorují některý z následujících symptomů:

 • teplota vyšší než 38°C
 • zvracení
 • průjem
 • bolest v uchu
 • bolest v břišní oblasti
 • bolest při močení
 • vši, hnidy
 • vyskytlo-li se v rodině jiné infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka, vážný typ chřipky apod.)

Pedagogický pracovník je oprávněn dítě do školy nepřijmout, usoudí-li, že dítě je v takovém zdravotním stavu, že by jeho přítomnost ohrožovala jeho zdraví nebo zdraví ostatních dětí. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve škole jsou rodiče telefonicky neprodleně informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
V těžkých akutních případech je přivolána rychlá záchranná služba a rodiče jsou okamžitě informováni. Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci. V prostorách školy i během pobytu v přírodě má pedagog k dispozici lékárničku s vybavením.

V případě, že pedagog objeví na těle dítěte přisáté klíště, bude mu odborně odstraněno a místo poté ošetřeno desinfekcí. V případě, že rodič s tímto postupem nesouhlasí, uvede to v Přihlášce.

Nikdy nepodáváme dětem léky, pokud o tom není dopředu písemný zápis založený v dokumentaci dítěte.

Poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity se řídí dle Ceníku. Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety ani stravné.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 4. 9. 2017.