Provozní řád LK Budka

Provozovatel:

Lesní klub Budka, z. s., Čs. armády 3115, 272 01  Kladno

zastupující: Tereza Malá, předsedkyně spolku

Zázemí LK Budka (dále jen LK):

V Srbech č. p. 130, přímo na břehu Záplav (Turyňského rybíku). Dále jen zázemí.

Pobyt dětí venku:

4 až 7 hodin denně. Pobyt venku se reguluje pouze při výrazně nepříznivém počasí – silném větru, silném mrazu či intenzivním dešti.

Kapacita LK:

maximálně 20 dětí ve skupině ve věku 3-6 (7) let doprovázejí 2-3 průvodci. Dva průvodci doprovázejí skupinu 6 a více dětí.

Provozní doba LK:

Pondělí až čtvrtek, 8.00 – 16.00, program 8.10 – 15.50.

Školní rok 2023/24 začína v pondělí 4. září 2023 a končí ve čtvrtek 28. června 2024.

Ve dnech státních svátků a některých prázdnin je provoz LK přerušen viz harmonogram roku.

Režimové požadavky:

Nástup na výchovně-vzdělávací aktivity je v časovém rozmezí 8.10 – 8.50. V 9.10 začíná společný Ranní kruh. Pokud vyjímečně přicházíte po deváté hodině, nerušte Ranní kruh, přijďte na zahradu až po jeho skončení.

 • Předávání dětí a adaptace – rodiče jsou povinni dovést dítě na zahradu zázemí osobně ho předat pověřené osobě (průvodce). Do rozloučení s dítětem a opuštění zahrady je rodič povinen dodržovat společná pravidla a plně za dítě zodpovídá.
 • Odpolední předávání – 15.20 – 15.50. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem. V případě, že osoba odpovědná za vyzvednutí dítěte není uvedena v evidenčním listu dítěte, je zákonný zástupce povinen nahlásit tuto změnu telefonicky, nebo formou sms nejpoději do 15.00. Při vyzvedávání dítěte je rodič povinen oznámit pověřené osobě (průvodce), že si dítě přebírá. Poté co se rodič s dítětem přivítá – převezme si ho do péče, je povinnen při pobytu na zahradě dodržovat společná pravidla a plně za dítě zodpovídá.
 • Při vstupu dítěte do LK je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, který je možno domluvit s průvodci (přítomnost rodičů v době adaptační fáze je vítána a žádoucí, stejně jako pomoc rodičů v průběhu školního roku; vždy je však nutné dbát pokynů pedagogů).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Odhlašování dítěte se provádí na tel. č. +420 777 336 238 nejlépe den předem do 20.00 h, nejpozději do 8.00 h ráno daného dne. Náhrady za včas odhlášené dny je možné vybírat po osobní domluvě s pracovníkem LK Budka. Nelze si však jejich výběr u organizace LK Budka nárokovat. Jejich výběr je možný vždy pouze po dobu 1 následujícího měsíce.

Denní rytmus:

Viz Den s námi. Struktura režimu je pouze orientační, vždy klademe důraz na aktuální potřeby dětí a smysluplnost našeho konání.

Řízené činnosti, spontánní hra, pohybové aktivity:

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce průvodců s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem (minimálně 2 x týdně v rámci skupinové práce předškoláků a v průběhu týdne v rámci individuálních intervencí).

Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne.

V LK je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Pohybové aktivity jsou provozovány venku i v klubovně. Jedná se hlavně o volně-pohybovou aktivitu, pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti.

Vybavení dítěte do školky:

Viz Co s sebou a na sebe. Zákonný zástupce je povinen dítě na cestu obléct tak, aby oblečení odpovídalo momentálnímu počasí. Dítě nebude přijato k dennímu programu, pokud nebude mít přiměřené vybavení odpovídající klimatickým podmínkám.

Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do LK sladkosti (hlavně bonbony a žvýkačky), hračky, cennosti a nebezpečné předměty. Sladkosti lákají hmyz a mohou způsobovat nepříjemné situace mezi dětmi. Nedoporučujeme ani sladné svačiny, nepříznivě ovlivňují konzumaci oběda. O narozeninách a svátcích samozřejmě mohou děti něco sladkého přinést. Vlastní hračky odvádějí pozornost dítěte od společného programu. Plyšák na dobu odpočinku a drobná hračka (talisman) v batůžku jsou možné. Nože, pilky a další nástroje budeme učit děti používat, budou součástí našeho vybavení.

Stravování a pitný režim:

Oběd a odpolední svačina bude probíhat v zázemí. Stravu zajišťují dětem rodiče. Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku, viz Co s sebou a na sebe. Odpolední pitný režim (vodu, při chladném počasí čaj) zajišťují průvodci.

Příležitostně je příprava oběda, příp. svačiny součástí vzdělávacího programu. V takovém případě dbá průvodce na dobrou hygienickou úroveň.

Hygiena:

Děti jsou vedeny k získání základních hygienických návyků.

Zdravotní a psychický stav dítěte:

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LK.

Postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte:

Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají své dítě do školky zdravé. Žádáme rodiče, aby nechali své dítě doma, pokud u něj zpozorují některý z následujících symptomů:

 • teplota vyšší než 38°C (při příznacích respiračního onemocnění teplota nad 37°C)
 • přetrvávající příznaky respiračního onemocnění
 • zvracení
 • průjem
 • bolest v uchu
 • bolest v břišní oblasti
 • bolest při močení
 • vši, hnidy
 • vyskytlo-li se v rodině jiné infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka, vážný typ chřipky apod.)

Pedagogický pracovník je oprávněn dítě do školy nepřijmout, usoudí-li, že dítě je v takovém zdravotním stavu, že by jeho přítomnost ohrožovala jeho zdraví nebo zdraví ostatních dětí. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve škole jsou rodiče telefonicky neprodleně informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

V těžkých akutních případech je přivolána rychlá záchranná služba a rodiče jsou okamžitě informováni. Průvodci jsou školeni v poskytování první pomoci. V prostorách školy i během pobytu v přírodě má pedagog k dispozici lékárničku s vybavením.

V případě, že pedagog objeví na těle dítěte přisáté klíště, bude mu odborně odstraněno a místo poté ošetřeno desinfekcí. V případě, že rodič s tímto postupem nesouhlasí, uvede to v Přihlášce.

Nikdy nepodáváme dětem léky, pokud o tom není dopředu písemný zápis založený v dokumentaci dítěte.

Poplatek za výchovně-vzdělávací aktivity se řídí dle Ceníku. Měsíční poplatek nezahrnuje vstupné na kulturní akce, jízdné na výlety ani stravné.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 4. 9. 2023.

Aktualizace 1. 9. 2023.